ИНФОРМАТОР О РАДУ


Општинска управа - линк ка Информатору о раду

Председник општине - линк ка Информатору о раду

Скупштина општине  - линк ка Информатору о раду


Правобранилаштво - линк ка Информатору о радуЗахтев за приступ информацији од јавног значаја преузети овде.

Жалба када орган власти није поступио по захтеву тужиоца у законском року (ћутање управе) преузети овде.

Жалба када орган власти одбије или одбаци захтев за приступ информацији преузети овде.


Архива -  ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


Основни подаци о органима за које је израђен Информатор о раду:


Информатор о раду органа општине Инђија израђен је за органе општине Инђија, и то: Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће и  Општинску управу.

Седиште органа општине Инђија: ул. Цара Душана бр.1, 22320 Инђија
Матични брoj општине Инђија: 08027536
Порески идентификациони брoj  општине Инђија: 102198438
Адреса за пријем поднесака: ул. Цара Душана бр.1,22320 Инђија

Адресе електронске поште одређене за контакт:

1) Председник општине: vladimir.gak@indjija.r

2) Заменик председника општине: milan.koncarevic@indjija.rs

3) Председник Скупштине општине: djordje.dimic@indjija.rs  

4) Заменик председника Скупштине општине: lazar.vukmirovic@indjija.rs  

5) Секретар Скупштине општине: marija.bozovic.popovic@indjija.rs

6) Начелник Општинске управе: aleksandar.banic@indjija.rs 

7) Заменик начелника Општинске управе: branislav.mazinjanin@indjija.rs

8) Одељење за финансије-начелник:

9) Oдељење за утврђивање и наплату јавних прихода–начелник: branko.despotovic@indjija.rs 

10) Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне  средине-начелник: tijana.dosen@indjija.rs

11) Одељење за друштвене делатност- начелник: ivana.babin@indjija.rs 

12) Oдељење за општу управу - начелник: jelena.jojic@indjija.rs 

13) Одељење за инспекцијске послове-начелник: branislav.mazinjanin@indjija.rs  

14) Одељење за правне и скупштинске послове-начелник: 

15) Одељење за привреду и инвестиције-начелник: dragan.ibrocic@indjija.rs          

16) Кабинет Председника општине: kabinet@indjija.rs          

Адреса сајтаwww.indjija.rs

Напомена о месту где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:

Увид у Информатор се може извршити у просторијама органа општине Инђија: ул. Цара Душана  бр. 1, Инђија, сваког радног дана у оквиру радног времена, од 7,00 до 15,00 часова, као и на веб адреси: www.indjija.rs. На месту на којем се врши увид у Информатор, може се набавити и штампана копија Информатора.

Основни подаци о Информатор о раду органа  општине Инђија:

Информатор о раду органа  општине Инђија је израђен  у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени  гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени  гласник РС“,  бр. 68/2010) .

Информатор о раду органа  општине Инђија садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права грађана и заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја. 

Сврха објављивања Информатора о раду органа општине Инђија је информисање јавности о документима, подацима и информацијама које поседује или којима располаже општина Инђија у оквиру делокруга свога рада, као и о услугама које пружа заинтересованим лицима.

Информатор о раду, 22.09.2016., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 25.05.2017., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.09.2017., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.11.2017., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.12.2017., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.01.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.02.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.03.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.04.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.05.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.06.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.07.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.08.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.09.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.10.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.11.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.12.2018., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.01.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.02.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.03.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.04.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.05.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.06.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.07.2019., можете преузети овде PDF DOC

Информатор о раду, 01.08.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.09.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.10.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.11.2019., можете преузети овде PDF DOC

Информатор о раду  за период од 01.01.2019. до 31.12.2019., можете преузети овде PDF / DOC

Информатор о раду, 01.02.2020., можете преузети овде PDF/DOC

Информатор о раду, 01.03.2020., можете преузети овде PDF/DOC

Информатор о раду, 01.04.2020., можете преузети овде PDF/DOC

Информатор о раду, 01.05.2020., можете преузети овде PDF/DOC

Информатор о раду, 01.06.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.07.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.08.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.09.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.10.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.11.2020., можете преузети овде  PDF/DOC

Информатор о раду, 01.12.2020., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.01.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.02.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.03.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.04.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.05.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.06.2021., можете преузети овде: PDF/DOC 

Информатор о раду, 01.07.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.08.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.09.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.10.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.11.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.12.2021., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.01.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.02.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.03.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.04.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.05.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.06.2022., можете преузети овде: PDF/DOC

Информатор о раду, 01.07.2022., можете преузети овде: PDF/DOC