14.02.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу објекта за производњу бетонске галантерије, носиоци пројекта Aлександар Велаја и Марјана из Инђије погледајте ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу скадишног објекта, носиоци пројекта „DM-WAREHOUSE“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу, реконструкцију постојећег објекта и нову изградњу складишног објекта, носиоци пројекта „UNIMA TERM“ д.о.о.  из Инђије погледајте ОВДЕ14.02.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу производног комплекса за производњу металних делова за електро моторе, на захтев носиoца пројекта „JFE Shoji Serbia“ д.о.о. из Новог Београда погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


07.02.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословног објекта - продајни салон на захтев носиoца пројекта „TRKULJA CAPITAL GROUP“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ07.02.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословног објекта - продајни салон, на захтев носиoца пројекта „MAX INVEST GRADNJA“ д.о.о. из Старе Пазове погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ07.02.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за формирање постројење за складиштење неопасног отпада у постојећем објекту - магацину, на захтев носиoца пројекта „KAZ OIL“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ПЕТЉЕ ''МАРАДИК'' НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ А РЕДА А1 (Е75)

  

1.     ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 07. фебруара 2024. годинедо 08. марта 2024. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.     ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 18. марта  2024. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.     Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације реконструкције и изградње петље ''Марадик'' на државном путу првог А реда А1 (Е75), искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 08. марта 2024. године.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА дипл.инж.саоб. Тијана Дошен

01 aa Postojece.pdf
02 aa Planirana namena povrsina na katastarsko-topografskoj podlozi.pdf
03 aa Regulacija i nivelacija .pdf
04 aa Plan parcelacije sa analitičko-geodetskim elementima i smernice za sprovođenje.pdf
05 aa Infrastruktura.pdf
06 aa Inženjersko geološka karta ograničenja i povoljnosti terena.pdf
NACRT PLANA MARADIK.pdf


На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 42 У ИНЂИЈИ

 

 

1.     ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 31. јануара 2024. годинедо 01. марта 2024. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.     ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 11. марта  2024. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.     Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације дела блока 42 у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 01. марта 2024. године.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.инж.саоб. Тијана Дошен


Plan detaljne regulacije dela bloka 42 u Indjiji

List 1.1_Postojeca namena DUP januar-Model

List 1.2_postojeca koriscenje januar-Model

List 2_planirana namena januar-Model

List 3_reg niv januar-Model

List 4_Sprovodjenje januar-Model

List 5_ViK10 januar-Model

List 6_elektro januar-Model

List 7_Gas januar-Model

List 8_Sinhron januar-Model


24.01.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производног комплекса за производњу металних делова за електро моторе, носилац пројекта „JFE Shoji Serbia“ д.о.о. из Новог Београда погледајте ОВДЕ


На основу члана 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У ИНЂИЈИ

  

1.     ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 24. јануара 2024. годинедо 08. фебруара 2024. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.     ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 19. фебруара  2024. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.     Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 08. фебруара 2024. године.

 

                          

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен


ИД ПДР североистиочне радне зоне преузмите ОВДЕ


Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Нацрт Измена и допуна Просторног плана) иИзвештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна  Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“  на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја)обухвата део територија јединица локалних самоуправа: општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

 

1. Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.01.2024. године до 16.02.2024. године.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности:

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и у аналогном облику у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;

- У аналогном и дигиталном облику у просторијама органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Сремска Митровица и Општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци.

 

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Општинске управе Општине Инђија, Цара Душана број 1, Инђија 2, 06.02.2024. године са почетком у 11:00 часова.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 16.02.2024. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 28.02.2024.године у згради Покрајинске владе, Бановински пролаз бб, Нови Сад,  у жутом салону, са почетком у 15,00 часова.

 

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

 


12