28.04.2021

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постављања нове опреме на базној станици мобилне телефоније – „Бешка 2“ SM51 SMU51 SMO51 SML51 погледајте ОВДЕ28.04.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградње изградња складишног  објекта (складиште готових производа мешовите робе) погледајте ОВДЕ21.04.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградње пословног објекта – занатске радионице за обраду и склапање производа од метала погледајте ОВДЕ
Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације југоисточне радне зоне (блокови 91 и 92) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД 
У НАЦРТ

ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ (БЛОКОВИ 91 И 92)

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 14. априла 2021. годинедо 29. априла 2021. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 10. маја 2021. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.


3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Плана детаљне регулације југоисточне радне зоне (блокови 91 и 92), искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 29. априла 2021. године.

                          

 

00 pregledna karta.pdf
1.5 postojece stanje.pdf


14.04.2021


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградње стамбеног објекта са вулканизерском радионицом погледајте ОВДЕ12345678910...>>