22.03.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу производног објекта (производња електроенергетске опреме и прибора за средњи и високи напон), на захтев носиoца пројекта „ПЛАМЕН“ д.о.о из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ15.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производног објекта (производња металних контструкција) , носиолац пројекта Mилош Гутић ПР „МВГ МЕТАЛ“ из Инђије погледајте ОВДЕ


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А
Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

 

О Г Л А Ш А В А
РАНИ ЈАВНИ УВИД

У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ПОВРШИНЕ – ЛОКАЦИЈА 5 У КО БЕШКА 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у КО Бешка, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 18/22.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13. марта 2023. године до 28. марта 2023. године.

 

Материјал за израду Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у КО Бешка биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/). 

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у КО Бешка, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 28. марта 2023. године.


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


08.03.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу соларне електране снаге 175kW на крову објекта хладњаче и трафостанице 20/0, 4KV/KV на катастарскoj парцели број 3725/17 КО Нови Сланкамен, и за изградњу соларне електране снаге 300kW на земљи, на захтев носиoца пројекта Земљорадничка задруга „Воћар Сланкамен“ из Новог Сланкамена погледајте ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производног објекта (производња електроенергетске опреме и прибора за средњи и високи напон), носиолац пројекта „ПЛАМЕН“ д.о.о из Инђије погледајте ОВДЕ


22.02.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу соларне електране снаге 175kW на крову објекта хладњаче и трафостанице 20/0, 4KV/KV, носиолац пројекта Земљорадничка задруга „Воћар Сланкамен“ из Новог Сланкамена погледајте ОВДЕ


08.02.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу винарије, на захтев носиoца пројекта „PERLO GROUP INTERNACIONAL“ д.о.о. погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

 

О Г Л А Ш А В А

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 26 И ДЕЛА БЛОКА 28 У ИНЂИЈИ

 

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела блока 26 и дела блока 28 у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 14/22.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 08. фебруара 2023. године до 23. фебруара 2023. године.

 

Материјал за рани јавни увид Плана детаљне регулације дела блока 26 и дела блока 28 у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-    у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-    у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/).

 

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за рани јавни увид Плана детаљне регулације дела блока 26 и дела блока 28 у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 23. фебруара 2023. године.

 

Материјал можете погледати ОВДЕ

01.02.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за замену секундарног радара и антенског система на постојећој радарској станици „Кошевац“, на захтев носиoца пројекта Контрола летења Србије и Црне Горе „SMATSA“ д.о.о. из Београда погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ12