10.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта„SATIM GRANIT“ д.о.о. из Инђије, Новосадска улица број 2,  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословно – производно - складишног објекта , на катастарској парцели број 6035/7 КО Инђија, у оквиру планиране радне зоне –локација 15, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

10.08.2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за изградњу комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant “ снаге 8,4 МWp на делу катастарске парцеле број 7949 КО Инђија ,  на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „ТОYO TIRE SERBIA“ д.о.о из Инђије, ул. Индустријска 3 број 5.

ОБАВЕШТЕЊЕ

СТУДИЈА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 1

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 2


03.08.2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за изградњу станице за снабдевање горивом на катастарској парцели број 7240/11 КО Инђија, у Улици Војводе Путика бб,  на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „М&B TRANS“ д.о.о. из Новог Сланкамена, Бранка Радичевића број 47А.

ОБАВЕШТЕЊЕ

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - ПРИЛОЗИ 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - МБ ТРАНС ИНЂИЈА


03.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „FARMINA PET FOODS“ д.о.о из Инђије, Улица саве Ковачевић бб,  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију са доградњом вертикалног габарита, дела постојећег објекта бр.2- производња и дела постојећег објекта бр.5-складиште, на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија, у Улици Саве Ковачевић бб, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕШЕЊЕ


03.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска улица број 2, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постављања базне станице мобилне телефоније „Чортановци 3“  погледајте ОВДЕ

Решење


27.07.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину  за изградњу пословно – производно - складишног објекта, носиолац пројекта „SATIM GRANIT“ д.о.о. погледајте ОВДЕ27.07.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину за за изградњу станице за снабдевање горивом на захтев носиoца пројекта „М&Б ТРАНС“ д.о.о погледајте ОВДЕ


Решење погледајте ОВДЕ27.07.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословног објекта – мини маркетана захтев носиoца пројектаЗАМ“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ1234567