30.11.2020

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 23/20.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. децембра 2020. године до 17. децембра 2020. године.

 

Материјал за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 17. децембра 2020. године.


01 Прегледна карта ПГР Инђија - Извод

02 Измене и допуне - Намена

03 Измене и допуне - Намена простора детаљ

Измене и допуне ПГР насеља Инђија - блок 38-МРЈУ


17.11.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене постојећег дистрибутивног центра у погон за формулисање водотопивих и фолијарних средстава за исхрану биља  на катастарској парцели број 7325/5 КО Инђија, североисточна радна зона, на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „АГРОМАРКЕТ“ д.о.о. из Крагујевца , Краљевачког батаљона број 235/2  ПОГЛЕДАЈТЕ  ОВДЕ

Студију можете ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ


11.11.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу пословног објекта – минимаркета, магацина и надстрешнице ОВДЕ


11.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за за пројекат доградње производног објекта за производњу електроенергетске опреме и прибора за средњи и ниски напон ОВДЕ


11.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за Пројекат промене намене постојећег помоћног објекта у специјализовано складиште за јабуке ОВДЕ


12345678910...>>