25.05.2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant“ снаге 8,4 МWp, Носиолац пројекта „ТОYO TIRE SERBIA“ д.о.о погледајте ОВДЕ


25.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „Чортановци 3“-SMU163 SML163 SМО163  погледајте ОВДЕ


18.05.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословно објекта – дестилерије (производња ракије од воћа) погледајте ОВДЕ
11.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословног објекта – хладњаче, на захтев носиoца пројекта Mрђен Борислав из Инђије погледајте ОВДЕ


Решење погледајте ОВДЕ04.05.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ  
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословног објекта – мини маркета на захтев носиoца пројектаЗАМ“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


 


20.04.2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословног објекта – хладњаче, на захтев носиоца пројекта Мрђен Борислав из Инђије погледајте ОВДЕ


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) ОГЛАШАВА: 

 

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ

ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 20.априла 2022. годинедо 04. маја 2022. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 09. маја 2022. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија. 

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 04. маја 2022. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


00_SPU-ZASTITA-Model.pdf


13.04.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу пословно објекта – мини маркета, носиолац пројекта „ЗАМ“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ


1234