13.09.2023.

 ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за постављање фотонапонске електране на крововима објеката снаге 420kW на захтев носиoца пројекта „МАКСИМ БГ“ д.о.о. из Инђије, Улица Војводе Путника  ББ можете погледати ОВДЕ

Решење можете погледати ОВДЕ

 


13.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу пословно производног објекта управна зграда и радионица за машинску обраду метала на захтев носиoца пројекта „RMV GROUP“ д.о.о. из Инђије, Улица Пинц 1 ББ можете погледати  ОВДЕ 

Решење погледајте ОВДЕ


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у КО Бешка и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ПОВРШИНЕ – ЛОКАЦИЈА 5 У КО БЕШКА

 

1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 13. септембра 2023. годинедо 13. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 19. октобра 2023. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације радне површине – Локација 5 у КО Бешка, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 13. октобра 2023. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПДФ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


 06.09.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу самоуслужне ауто перионице са три аутомата, на захтев носиoцa пројекта  „ПЕРИОНИЦА КРЧЕДИН“ д.о.о. из Крчедина погледајте ОВДЕ


Решење погледајте ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу самоуслужне ауто перионице са три аутомата, на захтев носиoцa пројекта Свирчевић Дејан из Нерадина погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


30.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  Носиолац пројекта„RMV GROUP“ д.о.о. из Инђије, Улица Пинц 1 ББ, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословно производног објекта управна зграда и радионица за машинску обраду метала на катастарској парцели број 7110/11 КО Инђија, у Улици Пинц 1 ББ , на територији општине Инђија погледајте ОВДЕ


30.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину  Носиолац пројекта„МАКСИМ БГ“ д.о.о. из Инђије, Улица Војводе Путника  ББ, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постављање фотонапонске електране на крововима објеката снаге420kWна катастарској парцели број 7102/1 КО Инђија, у Улици Војводе Путника  ББ, на територији општине Инђија погледајте ОВДЕ


 

23.08.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу самоуслужне ауто перионице са три аутомата, носиолац пројекта Свирчевић Дејан из Нерадина погледајте ОВДЕ


23.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу самоуслужне ауто перионице са три аутомата, Носиолац пројекта„ПЕРИОНИЦА КРЧЕДИН“д.о.о. из Крчедина погледајте ОВДЕ15.08. 2023.

Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 18 у Инђији и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19)  ОГЛАШАВА

 ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 18 У ИНЂИЈИ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 16. августа 2023. <годинедо 15. септембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2.  ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 25. септембра 2023. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације дела блока 18 у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 15. септембра 2023.године.

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ПДР дела блока у Инђији123456