РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 10.02.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 245/1, 245/2, 245/3 и 246 KO Нови Карловци
за изградњу пословног објекта

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-01/21 за к.п. број 245/1, 245/2, 245/3 и 246 КО Нови Карловци – за изградњу пословног објекта, сервисна станица за моторна возила, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Петковић Гордана из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 17.02.2021. године до 24.02.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања урбанистичким планом намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатноћу не угрожавају животну средину.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 10.02.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СА 4 СТАНА, НА К.П. БРОЈ 149 КО ИНЂИЈА

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број 01/XII-20 за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта са 4 стана, спратности Су+П+2, на к.п. број 149 КО Инђија, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Занатлијска улица број 2. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „Ентазис 2002“ ДОО из Београда и дипл.инж.арх. мастер Братислав М. Илић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Бојан Огњановић из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 17.02.2021. године до 24.02.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за блок број 28 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


indjija.net

На основу члана 8. Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016), члана 22. став 2. Правилника о ближим критеријумима и начину одобравања програма и доделе средстава за финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 11/2018) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 05/2019),

            Председник општине Инђија, дана 02. фебруара 2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање или суфинансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Инђија у 2021. години

I ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

      Циљ јавног позива је:

-        развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;  

-        повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;

-        развој и унапређење такмичарског спорта и   

-        обезбеђивање услова за развој врхунског спорта. 

 II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

   Јавни позив се расписује за посебне програме у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана са територије општине Инђија, средства намењена за област:

1)      рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Законa о спорту.

 Средства за финансирање посебних програма у области спорта обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист општине Инђија“, број 30/2020), у укупном износу од 7.000.000,00 динара.

 Поступак по јавном позиву спроводи Комисија за доделу средстава у области спорта (у даљем тексту: Комисија).

 III  ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ - НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

              Право подношења пријаве на јавни позив имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Инђија: спортска удружења, спортска друштва, Савез спортова општине Инђија, стручна и друга удружења и савези у области спорта, установе и привредна друштва у области спорта чији оснивач није Општина Инђија и спортске задужбине и фондације.

            Дозвољава се подношење само једног предлога посебног програма од стране једног носиоца програма.

 IV КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 Носилац програма мора да испуњава следеће критеријуме:

1.      да буде регистрован у складу са Законом;

2.      да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

3.      да искључиво или претежно послује на недобитној основи;

4.      да има седиште на територији општине Инђија;

5.      да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6.      да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7.      да испуњава, у складу са Законом, услове прописане за обављање спортских активности и делатности;

8.      да је са успехом реализовао одобрени програм уколико је био носилац програма претходних година;

9.      да располаже капацитетима за реализацију програма;

10.  да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза;

11.  да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

12.  да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора са Општином Инђија и пребацивања средстава на пословни рачун, да нема пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

13.  да није у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

V КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОГРАМА

 Комисија ће разматрати пријаве носилаца програма уколико су испуњени следећи формални критеријуми:

-        да је пријава на јавни позив комплетна (да је достављена обавезна документација и да је поднета у траженој форми);

-        да је предлог програма поднет на прописаном обрасцу (Образац 4),

-        да је предлог програма потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;

-        да је поднет у прописаном року.

 Предлог посебног програма који је послат у више коверата, тј. пакета неће бити узет у разматрање.            

 Предлог посебног програма, у погледу садржине и квалитета, мора да испуни следеће критеријуме:

-        да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;

-        да се реализује на територији општине Инђија;

-        да се програм реализује најкасније до 31. децембра 2021. године;

-        да програм има високу сразмеру између учинка и материјалне вредности (коштања) програма;

-        да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

-        да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Инђија;

-        да се програм финансира под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Инђија постигну намеравани резултати;

-        да је финансијски план програма остварив и објективан, обухватан, уравнотежен и тачан.

      VI  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

   Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

   Пропратно писмо;

2.      Образац предлога посебног програма - Образац 4 (попуњен и достављен у три примерка);

3.      Изјава лица овлашћеног за заступање носиоца програма о непостојању препрека за финансирање програма буџетским средствима;

4.      фотокопија депо-картона пословног рачуна отвореног у Управи за трезор.

    Уз претходно наведену обавезну документацију, носилац програма (може) да достави и друге доказе о испуњености прописаних ближих критеријума, у зависности од природе предлога програма (изјава о партнерству, позивно писмо, сагласност надлежног националног гранског савеза, копија статута, одлука надлежног органа носиоца програма, изјава о прихватању суфинансирања програма од стране других лица, писмо о намерама, копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и друго).

  VII  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

   Документација мора бити достављена у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом или лично, на адресу: Општина Инђија  (Комисији за доделу средстава у области спорта), Ул. цара Душана број 1, Инђија, као и у електронској форми, на мејл maja.milosevic@indjija.rs.

            Предња страна коверте/пакета мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма у области спорта; 1) назив носиоца предлога програма; 2) адреса носиоца предлога програма; 3) назив посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта; и напомену „Не отварати пре истека рока из јавног позива“.

 VIII  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 10 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Инђија и на огласној табли Општине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса, неће бити разматране.  

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до утврђеног крајњег рока (наведеног датума и часа - печат поште), без обзира на датум приспећа.

IX ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Општине Инђија и на званичној страници Савеза спортова општине Инђија, одакле се може преузети конкурсна документација: www.indjija.rs и www.savezsportova.net као и у просторијама Општинске управе - Одељењу за друштвене делатности и просторијама Савеза спортова општине Инђија. Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања и у „Службеном листу општине Инђија“.

            За сва питања у вези процедуре подношења пријаве заинтересовани се могу обратити на број телефона 022/561-322 локали 127 и 154, радним данима у периоду од 07:00-15:00 ч.

-Јавни позив

-Пропратно писмо

-Јавни позив за посебне програме

-Образац 4

-Изјава овлашћеног лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 20.01.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ИНТЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА
НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6175/1 И 2699/1 КО КРЧЕДИН

 

 1.     На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на локацији постојећег комплекса на парцели број 6175/1 и 2699/1 КО Крчедин,која се налазиу оквиру граница грађевинског подручја насеља Крчедин, у делу насеља Крчедин који је намењен за производне делатности – услуге („чиста производња“). Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „ТермоИнжењеринг“ ДОО из Зрењанина, одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Драгица М. Штимац. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Агроунија“ ДОО Инђија.

2.     Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.     Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.     Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 27.01.2021. године до 03.02.2021. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.     Увидом у План генералне регулације насеља Крчедин („Сл. лист општине Инђија“ број 26/17), Начин спровођења плана, утврђено је да је за простор где се налази предметна парцела, утврђена обавезна разрада израдом урбанистичког пројекта. На основу наведених критеријума, Планом генералне регулације насеља Крчедин, утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта за предметну локацију.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


12345678910...>>