РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 22.11.2023. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21 и 13/22), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 3046/1, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050 и 3051 К.О. ЧОРТАНОВЦИ

за изградњу САЛАШA - РЕГИОНАЛНИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР

СА ЗОО ПАРКОМ ОТВОРЕНОГ ТИПА

(ПОСЛОВНИ, ПОМОЋНИ И ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ)

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-42/23 за к.п. 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 3046/1, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050 и 3051 к.о. Чортановци – за изградњу салашa - регионални едукативни центарса ЗОО парком отвореног типа (пословни, помоћни и економски објекти). Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АРХИПРОЈЕКТ ИН“ из Инђије, Авалска улица број 11А и дипл.инж.арх. Небојша Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Удружење регионални центар југоисточне Европе за децу са посебним потребама и инвалидна лица, из Бешке, Кнеза Милоша ББ.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 29.11.2023. године до 06.12.2023. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rsу делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, налази се изван граница грађевинског подручја насеља Чортановци, делом је намењена за пољопривредно и делом за шумско земљиште.

 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 15.11.2023. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21 и 13/22), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ

ПАРЦЕЛЕ 267/26 КО ЉУКОВО ЗА ПОТРЕБЕ ДОГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број E 1609-22-03-0 од октобра 2023. године, за к.п. број 267/26 КО Љуково – којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Љуково, Улица првог новембра број 73, за потребе доградње комплекса издвојеног одељења ОШ „Петар Кочић“ изградњом фискултурне сале. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт“ ДОО Нови Сад и дипл.инж.арх. Андреа Говедарица, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Инђија, Цара Душана број 1, Инђија.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 22.11.2023. године до 29.11.2023. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, налази се у насељу Љуково, у зони централних садржаја, у делу који је намењен комплексу основне школе и предшколске установе. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Љуково („Сл. лист општине Инђија“ број 11/16), где је утврђено да је, за изградњу објеката у комплексима јавне намене (школа), обавезна израда урбанистичког пројекта.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 01.11.2023. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21 и 13/22), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 1053/2 и 1054 КО Инђија
за изградњу пословног објекта – мини маркет

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-03/23 за к.п. број 1053/2 и 1054 КО Инђија – за изградњу пословног објекта – мини маркет, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Цара Душана број 79-81. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „ЗАМ“ ДОО из Инђије.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 08.11.2023. године до 16.11.2023. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, се налази у насељу Инђија, у блоку број 49, који је намењен породичном становању. Планирани пословни објекат намењен је трговини робе широке потрошње – мини-маркет/продавница. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19 и 9/21), где је утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања, намењује за чисто пословање, обавезна је израда урбанистичког пројекта, уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 20.09.2023. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21 и 13/22), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 2913, 2914 и 2915 К.О. ИНЂИЈА

за изградњу пословног објекта

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-40/23 за к.п. број 2913, 2914 и 2915 КО Инђија – за изградњу пословног објекта,којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Југ Богдана број 65. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АРХИПРОЈЕКТ ИН“ из Инђије, Авалска улица број 11А и дипл.инж.арх. Небојша Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „TRKULJA CAPITAL GROUP“ ДОО из Инђије.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 27.09.2023. године до 04.10.2023. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, се налази у насељу Инђија у блоку број 69 који је намењен породичном становању. Планирани пословни објекат намењен је продајном салону керамике и санитарне опреме. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19 и 9/21), где је утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања, намењује за чисто пословање, обавезна је израда урбанистичког пројекта, уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

 

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


1234