РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.10.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 2995/12 KO ИНЂИЈАНА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ У СКЛАДИШНИ ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ЛИМОВА

 

1.     На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број 2995/12 KO Инђија – на којој је планирана реконструкција стамбеног објекта и промена намене у складишни објекат за складиштење металних цеви и лимова, број У-14/20, којим се разрађује локација у насељу Инђија, Авалска улица (Петра Драпшина III). Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „DOMUS CONSTRUCTION“ ДОО из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Богдан Зинаић из Инђије.


2.     Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.  

3.     Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.     Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 04.11.2020. године до 11.11.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви. 

5.     Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 21.10.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024,7025/1, 7022/3, 7023/3, 7023/4 и 7025/2 КО Инђија

изградња производног објекта

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-16/20 за к.п. број 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024, 7025/1, 7022/3, 7023/3, 7023/4 и 7025/2 КО Инђија, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, североисточна радна зона. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект Ин“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Вељко Гутић из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 28.10.2020. године до 04.11.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.  Урбанистички пројекат се, у складу са Законом о планирању и изградњи, израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. Планом детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, утврђена је обавезна израда урбанистичког пројекта, који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката, за изградњу производних комплекса тј. привредне делатности чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројакета погледајте ОВДЕ


indjija.net

На основу члана 6. став 1. Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија цркавама и верским заједницама са територије општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 17/17 и 19/17 – аут. тумачење), члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 5/19) и члана 11. Одлуке о буџету општине Инђија за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 31/ 19 и 12/20),

            Председник општине Инђија, дана 19. октобра 2020. године, расписује

Ј А В  Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

            Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2020. годину, за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, у циљу унапређивања верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса.  

            II НАМЕНА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

            Средства намењена за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница одобравају се за: 

-        изградњу, доградњу, адаптацију, санацију  или реконструкцију цркава и верских објеката;

-        изградњу или обнову парохијских домова;

-        изградњу или обнову капела;

-        обнову икона, верских и сакралних предмета;

-        организовање црквених манифестација и обележавање традиционалних годишњица;

-        научно-истраживачку и издавачку делатност цркава и верских заједница.

            Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија су обезбеђена у разделу V – Општинска управа, програм 13 - Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, позиција 415, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице, Одлуке о буџету општине Инђија за 2020. годину, у укупном износу од 18.000.000,00 динара (словима: осамнаестмилионадинара).

Најнижи износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара), а највиши износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара).

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА

            Пријаве за доделу средстава по јавном конкурсу оцењују се према следећим критеријумима:

1.      карактер и значај пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

2.      оправданост пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

3.      циљ који се постиже – обим унапређења верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса, (оцена од 0-10 бодова),

4.      капацитети потребни за реализацију пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

5.      реалан финансијски план пројекта у односу на планиране активности, (оцена од 0-10 бодова),

6.      обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора       (оцена од 0-10 бодова).

            Предлози пројеката цркава и верских заједница који након оцењивања добију просечну оцену мању од 20 (двадесет) неће бити изабрани за суфинансирање из буџета општине Инђија.

Изабрани пројекат који се суфинансира средствима из буџета општине Инђија мора се реализовати до краја текуће године.

 

IV УЧЕСНИЦИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ - ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

            Право на доделу средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Инђија, могу остварити цркве и верске заједнице са седиштем на територији општине Инђија, регистроване у складу са Законом (носилац пројекта). Носиоцем пројекта има се сматрати и сваки појединачни храм у оквиру одговарајуће цркве односно верске заједнице, уколико храм према интерним актима конкретне јединице о разврставању има елементе субјективитета за самостално поступање у правном промету.

            Црква или верска заједница може учествовати само са једним предлогом пројекта на јавном конкурсу.

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

            Потпуна конкурсна документација садржи:

1.      Пријаву на конкурс (Образац бр. 1),

2.      Предлог пројекта (Образац бр. 2),

3.      Решење о одобрењу радова или грађевинску дозволу (уколико је предмет пријаве изградња, доградња, адаптација, санација  или реконструкција),

4.      Фотокопију решења о упису цркава и верских заједница у Регистар или фотокопију Извода из регистра  – обавештење о разврставању,

5.      Фотокопију картона депонованих потписа.

            Образац бр. 1 и Образац бр. 2 објављују се на званичној страници Општине Инђија, приликом објављивања јавног конкурса.

 

VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

            Пријаве се подносе у штампаном облику и предају се на писарницу Општине Инђија или се достављају поштом.

            Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Инђија, Комисији за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, Ул. цара Душана 1, Инђија, са назнаком: „Не отварати – Пријава на конкурс за доделу средстава из буџета општине Инђија за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија“.

            Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

            Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

            Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица, Комисија неће узети у разматрање.

 

VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

            Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, до 29. октобра 2020. године до 14:00 часова.

            Све пријаве које пристигну након наведеног рока, Комисија неће узети у разматрање.

 

VIII  ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ КОНКУРСОМ

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Инђија www.indjija.net и на огласној табли Општинске управе општине Инђија.

Одлука Општинског већа општине Инђија о додели средстава црквама и верским заједницама са територије општине Инђија за суфинансирање из буџета општине Инђија у 2020. години, објављује се на званичној интернет страници Општине Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и у Службеном листу општине Инђија.

Конкурсна документација се не враћа.

            Додатне информације у вези са учествовањем на Јавном конкурсу могу се добити усмено, путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 154, сваким радним даном у времену од 07:00 до 15:00 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 14.10.2020. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА П+2, НА К.П. 2066 КО ИНЂИЈА

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-16/2020, за урбанистичко архитектонску разраду локације – изградња стамбено-пословног објекта вишепородичног становања П+2, на к.п. број 2066 КО Инђија, која се налази у грађевинском подручју насеља Инђија, Војводе Степе број 13. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије, одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Братислав Ђ. Гајић. Подносиоци захтева за потврђивање урбанистичког пројекта су Гогић Слободан и Зорица из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 21.10.2020. године до 28.10.2020. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.  Oбавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за блок број 38 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације (за део блока) и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама (где је дефинисана регулација) могућа је изградња објекта према условима дефинисаним Планом генералне регулације уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат погледајте овде


12345678910...>>