РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 09.06.2021. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 3730/1 и 3730/2 КО НОВИ СЛАНКАМЕН

изградња објекта – кланица живине

 

1.       На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-07/21 за к.п. број 3730/1 и 3730/2 КО Нови Сланкамен – изградња објекта кланице живине, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Сланкамен. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Ђекић Божидар из Новог Сланкамена.

2.        Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.         Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.         Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 16.06.2021. године до 23.06.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.         Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да ће се услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, односно услови за изградњу објеката за потребе примарне прераде пољопривредних производа, издавати на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана општине, уз прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

 

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине ИнђијаРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 02.06.2021. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 128/1 КО БЕШКА

за изградњу пословног објекта

 

1.         На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-03/21 за к.п. број 128/1 КО Бешка – за изградњу пословног објекта, зграда за трговину на велико и мало, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Бешка. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Земљорадничка задруга „Бешка“ из Бешке.

2.         Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.         Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.         Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 09.06.2021. године до 16.06.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.         Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Бешка („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), где је правилима грађења утврђено да је, за грађевинску парцелу у оквиру зоне становања која се намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатношћу не угрожавају животну средину.

 

 Урбанистички пројекат погледате ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 02.06.2021. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 2054/5, 2054/6 И 2054/7 КО НОВИ СЛАНКАМЕН

изградња фарме за узгој говеда и крава музара

 

1.    На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-04/21 за к.п. број 2054/5, 2054/6 и 2054/7 КО Нови Сланкамен – изградња фарме за узгој говеда и крава музара, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Сланкамен. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Алексић Далибор из Новог Сланкамена.

2.    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.     Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.      Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 09.06.2021. године до 16.06.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.      Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да ће се услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне производње, издавати на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана општине, уз прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.


 Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђијаindjija.rs

На основу члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, брoj 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  („Сл. гласник РС“ брoj 16/2016 и  8/2017) и члана 4. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години Општинског већа oпштине Инђија, број 401-83/2021-III од 01. априла 2021. године,  члана  56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/2019), Председник општине Инђија, доноси

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021.ГОДИНИ

I    

Образује се Конкурсна комисија за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (у даљем тексту: Комисија).Комисија из става 1. ове тачке именује се у саставу:

1.      Радојица Мали из Беле Цркве, новинар, испред Савеза удружења „Асоцијација радио –телевизије Србије“ за члана,

2.      Борис Павлов из Новог Сада, новинар, за члана и

3.      Марко Иванић из Сремске Каменице, новинар, испред Удружења електронских медија „ ComNet“, за члана.

II

Задатак Комисије је оцена пријављених предлога пројеката и предлог за доделу средстава по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта. Оцену пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума из Јавног позива.

            На основу предлога Комисије, Председник општине доноси одлуку о расподели средстава са образложењем у форми  решења.

III
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и води седнице.
Одељење за друштвене делатности Општинске управе Инђија одређује лице које ће обављати послове секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.

О раду Комисије се води записник.

IV
Чланови Комсије имају право на накнаду за рад у Комисији у висини коју утврђује Председник општине Инђија својим актом.
V
Ово решење се објављује на сајту www.indjija.rs и у Службеном листу општине Инђија.

 

РЕШЕЊЕ

 

 

 

12345678910...>>