РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 14.07.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А 
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,
ламела 1 (спратности По+П+4) и ламела 2 (спратности П+3),
на к.п. 2540 и 2541/1 КО Инђија

 

1.       На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, ламела 1 (спратности По+П+4) и ламела 2 (спратности П+3), на к.п. 2540 и 2541/1 КО Инђија, број УП-52/21, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Димитрија Туцовића. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „МАКАВЕКС“ ДОО из Инђије. 

 2.        Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. 

 3.        Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs

 4.        Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 21.07.2021. године до 28.07.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs  – у делу Јавни позиви. 

 5.        Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објекта вишепородичног становања обавезна израда урбанистичкog пројекта за изградњу, којим ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

 

Урбанистички пројекта можете погледати ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђијаindjija.rs

РЕПУБЛИКАСРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:111-15 / 2021-IV

Дана:  20.  јул  2021. године

И Н Ђ И Ј А, Цара Душана бр. 1.

Датум оглашавања: 20. 07. 2021. године

Датум истека рока за пријављивање:   04. 08. 2021. године

  На основу члана 94. и  члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о  спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 95/16) и   Закључка  Комисије  за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  која су у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе  51 Број: 112- 2725/2021  од 30. марта 2021. године,  Општинска  управа  општине Инђија,оглашава: ЈАВНИ    КОНКУРС за попуњавање  извршилачких   радних места у Општинској управи општине Инђија

      I  Орган у коме се радна места попуњавају:

Општина Инђија, Општинска управа, ул. Цара Душана бр.1., Инђија.

II  Радна  места која се попуњавају:

1.      Послови развоја и пољопривреде - у Одељењу  за  привреду и инвестиције, разврстано у звање Саветник,радни однос на неодређено време – један извршилац;  

 Опис послова:

обавља стручне и административно техничке послове у вези спровођења поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; учествује у изради годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта; стара се о спровођењу годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта; обавља послове у вези уређивања грађевинског земљишта и утврђивања нацрта програма уређивања, прибављања и отуђења грађевинског земљишта и праћење њихове реализације, обавља послове из области пољопривреде за потребе Општинског штаба за координацију и праћењерадова у пољопривреди; прати и анализира кретања у области пољопривреде и израђује потребне анализе, програме, информације и нацрте аката; обавља послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације неметаличких минералних сировина; анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа; прати реализацију стратешких докумената везану за подстицање и усмеравање привредног развоја; обавља аналитичко оперативне послове који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката; обавља организационе и техничке послове на управљању система јавног превоза путника на територији општине; израђује предлог годишњег плана линија и тарифног система, припрема врсте линија за обављање линијског превоза, организује обављање превоза по привременим линијама (сајмови, манифестације, ванредни догађаји и сл.); израђује предлог реда вожње, врши организационе и техничке послове око наручивања и штампања карата, прати свакодневну реализацију превоза путника на територији општине, прати месечну промену параметара за измену цене превоза по пређеном километру, предлаже мере за обављање превоза у случају више силе или поремећаја у обављању линијског превоза, припрема извештај о реализованим или пређеним километрима, оствареном приходу од продаје карата као о висини субвенције на месечном или годишњем нивоу; прикуља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката из делокруга рада; израђује делове елабората, студија, програма, планова и процена, као и пројектне задатке и прати њихову реализацију; прати прописе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелникаОдељења за привреду и инвестиције иначелникаОпштинске управе.

Услови  за рад  на радном месту:  

- стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства, економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

-најмање   три  године  радног искуства у струци;

-положен државни стручни испит;

-познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

    Стручна  оспособљеност, знања и   вештине  кандидата, које се оцењују у изборном  поступку и начин  њихове провере:

- Стручна оспособљеност - увидом у податке из пријаве  и  непосредно  кроз разговор са кандидатима.

- Вештина комуникације – непосредно   кроз разговор са кандидатима.

        У изборном  поступку проверава се познавање: - Закона   о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/16 и 95/19 - аутентично тумачење);

-Закона о пољоприведном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и –Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20);  - непосредно,  кроз разговор са кандидатима;

- познавање рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет)   - практичним радом на рачунару.

2.      Стручно-оперативни послови за потребе Председника општине – у Одељењу  за  општу управу, разврстано у  звање Млађи саветник,  радни однос на неодређено време – један извршилац;  

 Опис послова обавља стручно-оперативне послове у оквиру надлежности Председника општине; врши стручну контролу општих аката којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета општине и број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине на које сагласност даје Председник општине; израђује предлоге аката којима Председник општине одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе органа општине; израђује предлоге аката којима Председник општине утврђује услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа општине; израђује предлоге аката којим Председник општине образује стручна радна тела за поједине послове из његове надлежности; води службене преписке и обавља послове на успостављању телефонских веза; заказује и врши техничку припрему састанака; води евиденцију о састанцима; даје информације странкама у вези рада и пријема странака код Председника општине, заменика Председника општине и начелника Општинске управе; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу, начелника Општинске управе, Председника општине и заменика Председника општине. 

Услови за рад  на радном месту:  

 - стечено високо образовање из научне области правних или економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

-најмање  једна година  радног искуства у струци;

-положен државни стручни испит;

-познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

    Стручна  оспособљеност, знања и   вештине  кандидата, које се оцењују у изборном  поступку и начин  њихове провере:

   - Стручна оспособљеност- увидом у податке из пријаве  и  непосредно  кроз разговор са кандидатима.

         - Вештина комуникације – непосредно   кроз разговор са кандидатима.

        У изборном  поступку проверава се познавање: - Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење); -Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18)-  непосредно,  кроз разговор са кандидатима;

- познавање рада на рачунару (MS Office пакет  и  интернет) - практичним радом на рачунару.

Администратор Call центра- уОдељењу за општу управу, разврстано у звање Млађи саветник,  радни однос на неодређено време – један извршилац;  

  Опис послова: прати рад оперативности Web, SMS и говорног сервера, прати примљене поруке са Web, SMS и говорног сервера; дистрибуира примљене поруке надлежним органима у Општинској управи, Скупштини општине, Кабинету председника и јавним предузећима; израда двонедељних извештаја за Систем 48; прати одговоре и ажурност истих; прави извештаје на недељном, двонедељном, месечном, тромесечном, полугодишњем и годишњем нивоу; координира са службама у јавним предузећима, прикупља податке о активностима, припрема и презентовање истих; припрема и умножава материјал свим учесницима састанка у координацији са Кабинетом Председника oпштине; обезбеђује и чува направљене презентације на неком од електронских медија, прави извештаје за Председника општине, заменика Председника општине, Председника Скупштине општине и његовог заменика, Начелника Општинске управе и Начелнике Одељења, директоре јавних предузећа и установа и других органа и Служби чији је оснивач општина Инђија; обавља и друге послове по налогу Начелника Одељења за општу управу и Начелника Општинске управе.

 Услови за рад на радном месту:  

 - стечено високо образовање из научне области правних, економских, политичких наука или инжењерског менаџмента, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

-најмање једна година  радног искуства у струци;

-положен државни стручни испит;

-познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

           Стручнa оспособљеност, знањa и вештине које се оцењују у изборном  поступку и начин њихове провере:

         - Стручна оспособљеност - увидом у податке из пријаве и разговором.

         - Вештина комуникације – непосредно   кроз разговор са кандидатима.

У изборном поступку проверава се познавање: - Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење); - Закона слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и - Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/18)- непосредно,  кроз разговор са кандидатима;

          - познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) - практичним радом на рачунару.

              III  Општи услови за  рад:  да је  учесник  конкурса пунолетан,  да је  држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;да му  није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде  дужности из радног односа.

IV Место рада: Општина Инђија, Општинска управа, ул. Цара Душана бр.1., Инђија.

V  Докази које је   учесник  конкурса  обавезан да приложи уз пријаву:

-  потписана пријава  за  одговарајуће   радно  место   са биографијом и са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс као и назив  послодавца  код кога је  радио, контакт телефон  и по могућности интернет адресa;

-  очитана лична карта или оверена фотокопија;

- попуњена  изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6  месеци);

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Сл. гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 47/18);

- оригинал  или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси  оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се  може  утврдити   на  којим  пословима, са којом стручном спремом  и у ком  периоду   је  стечено радно искуство у струци);

- оригинал  уверење Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије, надлежне полицијске управе,  да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци  (не старије  од   шест  месеци);

- оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде  дужности из радног односа  (достављају  само они кандидати који су радили у  државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Докази се прилажу у оригиналу или у  овереној фотокопији.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије, надлежне  полицијске  управе  да  учесник конкурса  није  осуђиван.

Законом о општем управном поступку („Службени  гласник РС“, бр 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити  сама. Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности- да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат то учинити сам. Наведена изјава се може преузети на интернет презентацији општине Инђија: www.indjija.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати  који конкуришу на више  радних места подносе  појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили  тражене доказе.

            Напомена: Кандидати који први  пут  заснивају  радни  однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу  пробном  раду који  траје шест месеци. Кандидати  без  положеног  државног  стручног  испита могу   се  примити   на рад   под  условом    да државни стручни испит  положе  до окончања  пробног  рада.

             Сви појмови који се користе у мушком граматичком роду обухватају и мушки и женски род лица на која се односе.

VI  Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања  обавештења  о  јавном  конкурсу у дневним новинама „Дневник“.  

VII  Телефон и име особе задужене за давање  додатних обавештења о јавном конкурсу:  Јасмина Пушкаш-Жуљ, телефон 022/561-322, локал 146.

VIII  Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Инђија -  Конкурсној  комисији,  са назнаком: „За   јавни   конкурс на радно место _______

(навести   назив  радног  места)“  ул. Цара Душана бр. 1.   22320  Инђија.

IX  Објављивање  јавног  конкурса:Јавни  конкурс  се објављује   на интернет презентацији општине Инђија: www.indjija.rs, а обавештење  о  јавном  конкурсу и адреса интернет презентације на којој је исти објављен,  оглашено је у дневним новинама  „Дневник“.

           По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

           Кандидатима  међу  којима  се спроводи  изборни  поступак за  попуњавање радног  места,  доставиће се писмено обавештење о томе када  почиње  изборни  поступак.

Неблаговремене, неразумљиве,  недопуштене или непотпуне  пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе према  тексту  огласа,  биће одбачене.

Начелник  Општинске  управе, 

дипл. правникАлександарБанић

 -ЈАВНИ КОНКУРС

-ИЗЈАВА

indjija.rs

На основу Правилника о условима и критеријумима и поступку за избор корисника за доделу помоћи за  решавању стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала породицама број: 401-148/2021-II од 30.06.2021. године, Комисија за избор корисника помоћи за доделу помоћи у грађевинском материјалу породица избеглих лица (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 30.06.2021. године, доноси:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз набавку грађевинског материјала породицама избеглица 

I. Предмет јавног позива

Помоћ намењена избеглицама кроз набавку грађевинског материјала ( у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Инђија, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник).

 

            Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 600.000,00 (шестстотина хиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) а по породичном домаћинству Корисника.

            Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/ доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/ замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за адаптацију , а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или -да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији општине Инђија;

3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

-непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.

4. Да је непокретност из става 1. тачке 3) овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

       - забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,

       - забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,

       - друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

        - забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 4), алинеја 4 овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

·да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

·да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

·да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;

8.да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;

10. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

11. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави.

·        да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији општине Инђија.

III. Потребна документација
Уз пријаву на јавни позив, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије;

6) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

7) Доказ о приходима:

·      Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;

·      Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив

·       за запослене чланове породичног домаћинства;

-   Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије - изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисијеза децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне комисије- о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;

15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

IV.ПОСТУПАК 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника општине Инђија, у року од  15 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу општине Инђија или путем поште на адресу: Писарница Општинске управе општине Инђија,Цара Душана 1,22320 Инђија

 са напоменом „За јавни позив –  грађевински материјал” .

Пријаве се подносе у периоду од 05.07.2021. до 19.07.2021. године.

 

 

 - ЈАВНИ ПОЗИВ

 - ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

 - ИЗЈАВА

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Дана: 30.06.2021 .године                                                                        Милан Радуљица

Број: 401-149/2021-II                                                                      

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Дана: 30.06.2021. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 167/10 КО ЉУКОВО

за изградњу пословног објекта

 

1.          На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-05/21 за к.п. број 167/10 КО Љуково – за изградњу пословног објекта, складиште смрзнутих производа животињског порекла, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Јарковци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Мрђен Борислав из Јарковаца.
 2.          Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. 
 3.          Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs
 4.          Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 07.07.2021. године до 14.07.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви. 5.          Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Јарковци („Сл. лист општине Инђија“ број 23/20), где у зони становања, за потребе изградње нових објеката намењених чистом пословању, уз услов да објекти, односно делатност не угрожавају животну средину, важи примена Плана генералне регулације уз обавезну израду урбанистичког пројекта према дефинисаним урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу, мерама заштите и правилима грађења.

 

 

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

 

12345678910...>>