РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.04.2021. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 600 kW
НА К.П. 2926/2 КО НОВИ КАРЛОВЦИ

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу биогасне електране капацитета 600 kW на к.п. 2926/2 КО Нови Карловци, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије и дипл.инж.арх. Братислав Ђ. Гајић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Green Energy – Зелена Енергија“ ДОО из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.  Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 05.05.2021. године до 12.05.2021. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.   Увидом у усвојени плански документ, Просторни план општине Инђија (″Сл. лист општина Инђија″, бр. 7/12 и 27/18), утврђено је да се предметна парцела број 2926/2 КО Нови Карловци налази изван граница грађевинског подручја насеља Нови Карловци и представља обрадиво пољопривредно земљиште.

 

1. Idejno resenje.pdf
2. UP-BGE 600kW Novi Karlovci.pdf

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и  заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


indjija.net
На основу члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 06/2020), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број  105/2016 и 112/2017) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 05/2019)  Председник општине Инђија, дана 17. марта 2021. године,  расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2021. ГОДИНИ
I   ОБЛАСТ КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈУ СЕ РАСПИСУЈЕ  КОНКУРС
Јавни конкурс се расписује за пројекте из области културне делатности,  и то:

1.      књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2.      музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3.      ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4.      позоришна уметност (стваралаштво, продукција, интерпретација);

5.      уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6.      филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7.      манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8.      дигитално стваралаштво и мултимедији;

9.      остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл,

      циркус, пантомима, улична уметност и слично);

10.  откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање,        вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;

11.  библиотечко-информационе делатности;

12.  научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

13.  менаџмент у култури.

II   СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Средства за финансирање пројеката у култури обезбеђена су у разделу V Општинска управа, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0002 (позиција 354, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – Програми и пројекти у области културе), Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист Општине Инђија“, број 30/2020), у укупном износу од 12.000.000,00 динара.

 III  УЧЕСНИЦИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци, (самостални уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) као и други субјекти у култури, који имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Инђија, осим установа културе чији је оснивач Општина Инђија.

IV  КРИТЕРИЈУМИ  И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1.      усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2.      квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3.      капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

            - стручни, односно уметнички капацитети,

            - неопходни ресурси;

4.   финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта,

економичност и укљученост више извора финансирања;

5.      степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Критеријуми из претходног става примењују се и на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.

Комисија за избор пројеката у култури, коју образује Председник општине Инђија, врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројеката пријављених  на јавни конкурс.

Пријава се подноси за укупна или недостајућа средства за финансирање и суфинансирање пројеката, за покретање новог или завршетак започетог пројекта са реализацијом до 31. децембра 2021. године.

 VНАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ

  КОНКУРС

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Инђија, као и у дневном штампаном медију – листу „Дневник“, који излази на територији општине Инђија.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију - листу „Дневник“.  

 VI   ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС  

  И НАЧИН ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети на званичној интернет страници  Општине Инђија www.indjija.rs  .

Културно-уметничка друштва уз наведене обрасце потребно је да доставе и попуњен „Образац за културно-уметничка друштва“, такође доступан на званичној интернет страници Општине Инђија www.indjija.rs  .

Под потпуном пријавом подразумева се:  

            1. Пријавни образац (пропратни акт)

2. детаљно попуњен и оверен образац Предлога пројекта (са финансијским планом-буџетом пројекта);

3. детаљан опис пројекта;

4. подаци о стручним односно уметничким капацитетима носиоца пројекта, и       

5. копију картона депонованих потписа рачуна отвореног у Управи за трезор, односно депо картон рачуна из пословне банке (за удружења која немају отворен наменски рачун код Управе за трезор).  

 Пријаве се подносе у штампаном облику, ковертирано путем поште на адресу Комисији за избор пројеката у култури,  са назнаком:  „Пријава за конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури - не отварати“,  Ул. цара Душана бр. 1  Инђија, или предајом на шалтер 1 Пријемне канцеларије Општине Инђија.
VII ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима конкурса не разматрају се.Конкурсна документација се не враћа. Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страници Општине Инђија најкасније 60 дана од дана закључења Јавног конкурса. Додатне информације у вези са учествовањем на Јавном конкурсу могу се добити усмено путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 154, радним даном у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

indjija.net

На основу члана 5. став 1. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 08/2018) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 05/2019), дана 17. марта 2021. године,

Председник општине Инђија, расписује
Ј А В Н И    К О Н К У Р СЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

 ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ И ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ

Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2021. годину и то за програме и пројекте удружења чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

1.      здравствена заштита,

2.      наука и образовање,

3.      заштита животне средине,

4.      заштита животиња,

5.      заштита потрошача,

6.      одрживи развој,

7.      хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе,

8.      садржаји из различитих сфера, који афирмишу сарадњу на домаћем и међународном нивоу, а у сврху промовисања Општине.

 Средства за финансирање пројеката су обезбеђена у разделу V Општинска управа, Програм 3 – Локални економски развој, Пројекат – Конкурс за остале невладине организације (позиција 131, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама) Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист општине Инђија“, број 30/2020), у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли општине Инђија.СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право да учествују на јавном конкурсу имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа, која програм реализују у интересу грађана општине Инђија и која се сходно свом Статуту баве једном од горе наведених области од јавног интереса за општину Инђија.

  Удружење може учествовати са једним предлогом програма на једном јавном конкурсу.

  Програм који се финансира или суфинансира средствима буџета општине Инђија мора бити реализован до истека буџетске године (до 31. децембра 2021. године).

 МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, са назнаком „Не отварати – Пријава на Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија“.

Пријава се предаје на писарници општине Инђија, или шаље поштом. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последљег дана рока Конкурса (печат поште), без обзира на датум приспећа. Име и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, потребно је назначити на полеђини коверте.

Пријаве се подносе на јединственим обрасцима који се могу преузети са сајта www.indjija.rs.

Валидним ће бити сматране само пријаве послате на овим обрасцима.

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Инђија и на огласној табли општине Инђија.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса, неће бити разматране.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на Обрасцу 1, „Пријава на јавни конкурс“, уз коју се подноси следећа документација:

-        Образац 2 „Предлог програма“;

-        Образац 3 „Предлог финансијског плана за реализацију програма“ и

-        Копија картона депонованих потписа рачуна из Управе за трезор, односно рачуна из пословне банке уколико удружење нема отворен наменски рачун у Управи за трезор.

Општинска управа општине Инђија – Одељење за друштвене делатности по службеној дужности прибавља доказе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА Критеријуми за доделу средстава су следећи:

1.      Референце програма за област у којој се реализује програм – највише 30 бодова;

2.      Циљеви који се постижу реализацијом програма – највише 20 бодова;

3.      Економичност буџета, усклађеност буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора – највише 30 бодова;

4.      Оправданост буџета програма – највише 10 бодова;

5.      Капацитет организације и квалификације тима – највише 5 бодова;

6.      Прецизно и детаљно приказан наративни буџет програма који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским активностима – највише 5 бодова.

На основу напред наведених критеријума, удружење може остварити највише 100 бодоваНачин бодовања и критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених предлога програма прописани су чланом 10. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, који је објављен у „Службеном листу општине Инђија“, број 08/2018.

 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

По завршетку јавног конкурса, Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма у року који не може бити дужи од 60 дана од истека рока за подношење пријава, и листу објављује на званичној интернет страници општине Инђија и огласној табли општине Инђија. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

О приговору одлучује Комисија, у року од 15 дана од дана пријема приговора.

 На одлуку Комисије о приговору може се изјавити жалба Општинском већу општине Инђија, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија израђује Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, листу са бодовима предложених програма и Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Инђија, и исти доставља Општинском већу општине Инђија.На основу Извештаја, Општинско веће доноси Одлуку о избору програма и висини додељених средстава који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине. Одлука Општинског већа је коначна и објављује се на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли Општине.
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Заинтересована лица додатне информације у вези са пријавом на Јавни конкурс могу добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија, путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 154.

-Јавни конкурс

-Јавни позив

-Образац 1

-Образац 2

-Образац 3

indjija.net
На основу члана 5. став 1. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 08/2018) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 05/2019), дана 17. марта 2021. године, Председник општине Инђија, расписује
Ј А В Н И    К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА КОЈА СЕ БАВЕ СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

 

 ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ И ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ

Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2021. годину и то за програме и пројекте удружења чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

1.      социјалне заштите,

2.      борачко-инвалидске заштите,

3.      заштите лица са инвалидитетом,

4.      друштвене бриге о деци,

5.      помоћи старима и  

6.      заштите и промовисања људских и мањинских права.

 Средства за финансирање пројеката су обезбеђена у разделу V Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активности 0001 (позиција 288, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Социохуманитарне организације), Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист општине Инђија“, број 30/2020), у укупном износу од 10.000.000,00 динара.Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли Општинске управе општине Инђија.

СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Право да учествују на јавном конкурсу имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа у складу са законом, која програм реализују у интересу грађана општине Инђија и која се сходно свом Статуту баве једном од горе наведених области од јавног интереса за општину Инђија.

Удружење може учествовати са једним предлогом програма на једном јавном конкурсу.

Програм који се финансира или суфинансира средствима буџета општине Инђија мора бити реализован до истека буџетске године (до 31. децембра 2021. године).

 МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, са назнаком „Не отварати – Пријава на Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија“.

Пријава се предаје на писарници општине Инђија, или шаље поштом. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последљег дана рока Конкурса (печат поште), без обзира на датум приспећа. Име и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, потребно је назначити на полеђини коверте.

Пријаве се подносе на јединственим обрасцима који се могу преузети са сајта www.indjija.rs.

Валидним ће бити сматране само пријаве послате на овим обрасцима.

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Инђија и на огласној табли општине Инђија.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса, неће бити разматране.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

            Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на Обрасцу 1, „Пријава на јавни конкурс“, уз коју се подноси следећа документација:

-        Образац 2 „Предлог програма“;

-        Образац 3 „Предлог финансијског плана за реализацију програма“ и

-        Копија картона депонованих потписа рачуна из Управе за трезор, односно рачуна из пословне банке уколико удружење нема отворен наменски рачун у Управи за трезор.

Општинска управа општине Инђија – Одељење за друштвене делатности по службеној дужности прибавља доказе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује
КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

            Критеријуми за доделу средстава су следећи:

1.      Референце програма за област у којој се реализује програм – највише 30 бодова;

2.      Циљеви који се постижу реализацијом програма – највише 20 бодова;

3.      Економичност буџета, усклађеност буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора – највише 30 бодова;

4.      Оправданост буџета програма – највише 10 бодова;

5.      Капацитет организације и квалификације тима – највише 5 бодова;

6.      Прецизно и детаљно приказан наративни буџет програма који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским активностима – највише 5 бодова.

На основу напред наведених критеријума, удружење може остварити највише 100 бодова.

           

Начин бодовања и критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених предлога програма прописани су чланом 10. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија који је објављен у „Службеном листу општине Инђија“, број 08/2018.

 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

По завршетку јавног конкурса, Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма у року који не може бити дужи од 60 дана од истека рока за подношење пријава, и листу објављује на званичној интернет страници општине Инђија и огласној табли општине Инђија. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

  О приговору одлучује Комисија, у року од 15 дана од дана пријема приговора.

   На одлуку Комисије о приговору може се изјавити жалба Општинском већу општине Инђија, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

   По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија израђује Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, листу са бодовима предложених програма и Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Инђија, и исти доставља Општинском већу општине Инђија.

На основу Извештаја, Општинско веће доноси Одлуку о избору програма и висини додељених средстава који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине.Одлука Општинског већа је коначна и објављује се на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли Општине.
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 Заинтересована лица додатне информације у вези са пријавом на Јавни конкурс могу добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија, путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 154, радним данима у периоду од 07:00 до 15.00 часова.

 - Јавни конкурс

- Јавни позив

- Образац 1

- Образац 2

-Образац 3

12345678910...>>