РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 30.04.2024. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 и 9/23), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА
НА К.П. БРОЈ 5653/1 И 5653/2 КО НОВИ СЛАНКАМЕН,
ОПШТИНА ИНЂИЈА

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације  за изградњу туристичко-рекреативних садржаја  на к.п. број 5653/1 и 5653/2 КО Нови Сланкамен, општина Инђија, број 20240318/01 од априла 2024. године, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у зони кућа за одмор катастарске општине Нови Сланкамен. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „REVOLUTION ARCHITECTS“ ДОО из Београда и дипл.инж.арх. Данијела М. Мирковић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „A MI MANERA“ из Београда.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 08.05.2024. године до 15.05.2024. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија (″Сл. лист општине Инђија″, бр. 7/12, 27/18 и 5/22), а обзиром да је за локацију у зони кућа за одмор, на којој се планира изградња, обезбеђен адекватан приступ на јавну саобраћајну површину, у оквиру које се дефинише начин инфраструктурног опремања свих планираних садржаја, за изградњу туристичко-рекреативног комплекса, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз поштовање смерница наведених Просторним планом општине Инђија, а у складу са важећим прописима и условима надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 30.04.2024. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 и 9/23), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 8141 КО Инђија
за изградњу пословног објекта – мини маркета

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-02/24 за к.п. број 8141 КО Инђија – за изградњу пословног објекта – мини маркета, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Ђорђа Војновића број 69-71. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „ЗАМ“ ДОО из Инђије.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 08.05.2024. године до 15.05.2024. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, налази се у насељу Инђија, у блоку број 2, у делу који је намењен породичном становању. Планирани пословни објекат намењен је трговини робе широке потрошње, објекат мини-маркета/продавница. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19 и 9/21), где је утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања, намењује за чисто пословање, обавезна је израда урбанистичког пројекта, уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 10.04.2024. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 и 9/23), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ НА К.П. 3411 КО ЧОРТАНОВЦИ

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу винарије на к.п. 3411 КО Чортановци, број П-184-24 од марта 2024. године, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у зони кућа за одмор (викенд зона) у КО Чортановци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „ARHILEX“ ДОО Инђија и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „ДЕКАНТЕР“ ДОО Нови Сад.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 17.04.2024. године до 24.04.2024. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

У складу са смерницама за израду урбанистичког пројекта за винарију у оквиру зоне кућа за одмор, које су дате Просторним планом општине Инђија („Сл лист општине Инђија“ број 7/12, 27/18 и 5/22), а обзиром да је за локацију на којој се планира изградња винарије обезбеђен адекватан приступ на јавну саобраћајну површину, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз поштовање смерница датих Просторним планом општине Инђија, и у складу са важећим прописима и условима надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција. 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 06.03.2024. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 и 9/23), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. 1226 КО НОВИ КАРЛОВЦИ
за изградњу објекта предшколске установе

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-01/24 за к.п. број 1226 КО Нови Карловци – за изградњу објекта предшколске установе, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци, у Дунавској улици. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Предшколска установа „Бошко Буха“ из Инђије.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 13.03.2024. године до 20.03.2024. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Предметна локација, за коју је урађен Урбанистички пројекат, налази се у границама грађевинског подручја насеља Нови Карловци. У складу са правилима грађења која су дата Просторним планом општине Инђија („Сл лист општине Инђија“ број 7/12, 27/18 и 5/22), услови за изградњу нових простора у комплексима објеката од општег интереса ће се стећи по изради урбанистичког пројекта.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ


12