САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

дипл.прав. АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВИЋ

имејл: aleksandar.mladenovic@indjija.rs

тел. 022561322 лок. 126

У складу са Законом о правима пацијената којим се уређују права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената, заштиту права пацијената од 03.03.2014. године, обезбеђује јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената, као и образовањем Савета за здравље.
Овим решењем заштита права пацијената је омогућена у јединици локалне самоуправе, чиме треба да се обезбеди већа самосталност и објективност одговорног лица за поступање по приговору пацијента. Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Право на приговор:

  • Пацијент, односно његов законски заступник (родитељ, усвојитељ или старатељ) који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника или здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право на приговор;
  • Приговор се подноси усмено на записник или писмено саветнику за заштиту права пацијената у јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште здравствене установе, односно приватне праксе на коју се приговор односи;
  • Саветник за заштиту права пацијената дужан је да извештај о утврђеним чињеницама достави подносиоцу приговора у року од 8 радних дана;
  • Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника за права пацијената може се обратити Савету за здравље у јединици локалне самоуправе, здравственој инспекцији Министарства здравља Републике Србије, надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент осигуран.
За територију општине Инђија послове саветника за заштиту права пацијената обављаће дипломирани правник Александар Младеновић, који прима грађане у згради Општинске управе општине Инђија (Цара Душана бр.1).
Надзор над спровођењем Закона врши министарство надлежно за послове здравља.
Обавеза здравствене установе је да обезбеди коришћења здравствене заштите у складу са правима пацијената која су прописана Законом. За поступање супротно одредбама Закона предвиђене су прекршајне казне и то новчане, како за здравствену установу, тако и за одговорно лице, односно здравственог радника предузетника, као и за здравственог радника и здравственог сарадника.