20.12.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину, одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoцa пројекта „ELEKTRO LIMEX“ д.о.о. из Земуна, Шилерова улица број 23Б, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину можете погледати ОВДЕ

Решење можете погледати ОВДЕ

13.12.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за доградњу складишног простора уз постојећи објекат (производно-складишни објекат за производњу пластичних производа) на захтев носиoцa пројекта „ПЛАСТИК ИНС“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕНа основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 38 У ИНЂИЈИ

  

1.     ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 13. децембра 2023. годинедо 12. јануара 2024. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.     ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 22. јануара  2024. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.     Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације дела блока 38 у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 12. јануара 2024. године.

 

                          

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен

Нацрт Плана ПДР - дела блока 38 за ЈАВНИ УВИД децембар 2023 преузмите ОВДЕ

Промена цена комуналних услуга ЈКП Комуналац Инђија можете погледати ОВДЕ


06.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ  носиолац пројекта „ELEKTRO LIMEX“ д.о.о. из Земуна, Шилерова улица број 23Б, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу, реконструкцију и нову изградњу пословно-производно-складишног објеката (производња елемената од танког челичног лима)на катастарској парцели број 2369/3 КО Инђија, у блоку број 11, у делу који је намењен за радну зону, на територији општине Инђија. 

Можете погледати ОВДЕ

Одлуку о промени цена комуналних услуга можете погледати ОВДЕ


 06.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину. Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoцa пројекта Леђанац Никола из Нових Карловаца, Дунавска улица број 73,  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну срединуза изградњу складишногобјекта, портирнице и надстрешницена катастарској парцели број 7229/6 КО Инђија, у оквиру блока број 36, који је намењен за радну зону, на територији општине Инђија, можете погледати ОВДЕ


29.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу складишног простора уз постојећи објекат (производно-складишни објекат за производњу пластичних производа ) Носиолац пројекта „ПЛАСТИК ИНС“ д.о.оиз Инђије, Улица Саве Ковачевића бб

Можете погледати ОВДЕ


22.11.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу складишног објекта, портирнице и надстрешнице, носиолац пројекта Леђанац Никола погледајте ОВДЕ


01.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoцa пројекта „MM ГРМЕЧ ИНВЕСТ“ д.о.о.из Инђије, Улива Гаврила Принципа број 26, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу ресторана са бунгаловима за одмор на катастарским парцелама број 122/39, 122/40, 122/41, 122/42, 122/43, 122/44 122/45 КО Љуково (и 1033, 123/1,1030 КО Љуково) у насељу Јарковци у зони кућа за одмор, намењена за туристичко-угоститељсски комплекс, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину. Можете погледати ОВДЕ

Решење можете погледати ОВДЕ


12345678910...>>