Вести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
05.02.2024

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

            Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2024. годину, за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, у циљу унапређивања верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса.  

II НАМЕНА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

            Средства намењена за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница одобравају се за: 

-        изградњу, доградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију цркава и верских објеката;

-        изградњу или обнову парохијских домова;

-        изградњу или обнову капела;

-        обнову икона, верских и сакралних предмета;

-        организовање црквених манифестација и обележавање традиционалних годишњица;

-        научно-истраживачку и издавачку делатност цркава и верских заједница.

            Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија су обезбеђена у разделу V – Општинска управа, програм 13 - Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, позиција 207, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице, Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину, у укупном износу од 18.000.000,00 динара (словима: осамнаестмилионадинара).

            Средства опредељена за Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Инђија за 2024. годину за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија износе 18.000.000,00 динара (словима: осамнаестмилионадинара).

Најнижи износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара), а највиши износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара).

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА

            Пријаве за доделу средстава по јавном конкурсу оцењују се према следећим критеријумима:

1.      карактер и значај пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

2.      оправданост пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

3.      циљ који се постиже – обим унапређења верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса, (оцена од 0-10 бодова),

4.      капацитети потребни за реализацију пројекта, (оцена од 0-10 бодова),

5.      реалан финансијски план пројекта у односу на планиране активности, (оцена од 0-10 бодова),

6.      обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора       (оцена од 0-10 бодова).

            Предлози пројеката цркава и верских заједница који након оцењивања добију просечну оцену мању од двадесет (20 бодова) неће бити изабрани за суфинансирање из буџета општине Инђија.

Изабрани пројекат који се суфинансира средствима из буџета општине Инђија мора се реализовати до краја текуће године.

IV УЧЕСНИЦИ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ - ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

            Право на доделу средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Инђија, могу остварити цркве и верске заједнице са седиштем на територији општине Инђија, регистроване у складу са Законом (носилац пројекта). Носиоцем пројекта има се сматрати и сваки појединачни храм у оквиру одговарајуће цркве односно верске заједнице, уколико храм према интерним актима конкретне јединице о разврставању има елементе субјективитета за самостално поступање у правном промету.

            Црква или верска заједница може учествовати само са једним предлогом пројекта на јавном конкурсу.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

            Потпуна конкурсна документација садржи:

1.      Пријаву на конкурс (Образац бр. 1),

2.      Предлог пројекта (Образац бр. 2),

3.      Решење о одобрењу радова или грађевинску дозволу (опционо, уколико је предмет пријаве изградња, доградња, адаптација, санација  или реконструкција),

4.      Фотокопију решења о упису цркава и верских заједница у Регистар или фотокопију Извода из регистра  – обавештење о разврставању,

5.      Фотокопију картона депонованих потписа.

            Образац бр. 1 и Образац бр. 2 објављују се на званичној страници Општине Инђија, приликом објављивања јавног конкурса.

VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

            Пријаве се подносе у штампаном облику и предају се на писарницу Општине Инђија или се достављају поштом.

            Пријава са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина Инђија, Комисији за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, Ул. цара Душана 1, Инђија, са назнаком: „Не отварати – Пријава на конкурс за доделу средстава из буџета општине Инђија за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија“.

            Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је назначити на полеђини коверте.

            Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарницу, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (пријемни штамбиљ, односно печат поште).

            Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица, Комисија неће узети у разматрање.

VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

            Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, до 13. фебруара 2024. године до 14,00 часова.

            Све пријаве које пристигну након наведеног рока, Комисија неће узети у разматрање.

VIII  ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ КОНКУРСОМ

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли Општинске управе општине Инђија.

Одлука Општинског већа општине Инђија о додели средстава црквама и верским заједницама са територије општине Инђија за суфинансирање из буџета општине Инђија у 2024. години, објављује се на званичној интернет страници Општине Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и у „Службеном листу општине Инђија“.

Конкурсна документација се не враћа.

            Додатне информације у вези са учествовањем на Јавном конкурсу могу се добити усмено, путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 153, сваким радним даном у времену од 07,00 до 15,00 часова. 

- ЈАВНИ КОНКУРС

- ОБРАЗАЦ 1

- ОБРАЗАЦ 2

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: