Вести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА


ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА
05.02.2024

ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ И ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ

            Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2024. годину и то за програме и пројекте удружења чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

1.      здравствена заштита,

2.      наука и образовање,

3.      заштита животне средине,

4.      заштита животиња,

5.      заштита потрошача,

6.      одрживи развој,

7.      хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе,

8.      садржаји из различитих сфера, који афирмишу сарадњу на домаћем и међународном нивоу, а у сврху промовисања Општине.

Средства за финансирање пројеката су обезбеђена у разделу V Општинска управа, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активности 0001 (позиција 113, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама), Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину („Службени лист општине Инђија“, број 17/23), у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли општине Инђија.

СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

            Право да учествују на јавном конкурсу имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа, која програм реализују у интересу грађана општине Инђија и која се сходно свом Статуту баве једном од горе наведених области од јавног интереса за општину Инђија.

            Удружење може учествовати са једним предлогом програма на једном јавном конкурсу.

            Програм који се финансира или суфинансира средствима буџета општине Инђија мора бити реализован до истека буџетске године (до 31. децембра 2024. године).

МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

            Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, са назнаком „Не отварати – Пријава на Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија“.

            Пријава се предаје на писарници општине Инђија, или шаље поштом. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана рока Конкурса (печат поште), без обзира на датум приспећа. Име и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, потребно је назначити на полеђини коверте.

            Пријаве се подносе на јединственим обрасцима који се могу преузети са сајта www.indjija.rs.

Валидним ће бити сматране само пријаве послате на овим обрасцима.

            Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Инђија и на огласној табли општине Инђија.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса, неће бити разматране.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

            Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на Обрасцу 1, „Пријава на јавни конкурс“, уз коју се подноси следећа документација:

-        Образац 2 „Предлог програма“;

-        Образац 3 „Предлог финансијског плана за реализацију програма“ и

-        Копија картона депонованих потписа рачуна из Управе за трезор, односно рачуна из пословне банке уколико удружење нема отворен наменски рачун у Управи за трезор.

Општинска управа општине Инђија – Одељење за друштвене делатности по службеној дужности прибавља доказе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује. 

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

            Критеријуми за доделу средстава су следећи:

1.      Референце програма за област у којој се реализује програм – највише 30 бодова;

2.      Циљеви који се постижу реализацијом програма – највише 20 бодова;

3.      Економичност буџета, усклађеност буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора – највише 30 бодова;

4.      Оправданост буџета програма – највише 10 бодова;

5.      Капацитет организације и квалификације тима – највише 5 бодова;

6.      Прецизно и детаљно приказан наративни буџет програма који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским активностима – највише 5 бодова.

На основу напред наведених критеријума, удружење може остварити највише 100 бодова.

            Начин бодовања и критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених предлога програма прописани су чланом 10. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, који је објављен у „Службеном листу општине Инђија“, број 08/18.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

            По завршетку јавног конкурса, Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма у року који не може бити дужи од 60 дана од истека рока за подношење пријава, и листу објављује на званичној интернет страници општине Инђија и огласној табли општине Инђија. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе.

            На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Општинско веће у року од 15 дана од дана пријема приговора.

            По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија израђује Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама,  листу са бодовима предложених програма и Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Инђија и исти доставља Општинском већу и објављује на званичној интернет страници општине Инђија.

На основу Извештаја, Општинско веће доноси Одлуку о избору програма и висини додељених средстава који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Општине.

Одлука Општинског већа је коначна и објављује се на званичној интернет страници општине Инђија www.indjija.rs и на огласној табли Општине.

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

            Заинтересована лица додатне информације у вези са пријавом на Јавни конкурс могу добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија, путем броја телефона 022/561-322 локал 127 и локал 153. 

-ЈАВНИ КОНКУРС

-ОБРАЗАЦ 1

-ОБРАЗАЦ 2

-ОБРАЗАЦ 3

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: