1. Где се врши регистрација пољопривредног газдинства ?

Регистрацију пољопривредног газдинства врши Управа за трезор Министарства финансија чија се пословна јединица у Инђији налази у Улици Војводе Степе број 16.

Седиште пољопривредног газдинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства без обзира на место где се налази пољопривредно земљиште које обрађује или користи то пољопривредно газдинство. 


У Регистар пољопривредних газдинстава уписују се: 
 • физичка лица - пољопривредници заједно са члановима свог породичног пољопривредног газдинства;

 • предузећа регистрована за обављање пољопривредне производње;

 • земљорадничке задруге;

 • предузетници регистровани за обављање пољопривредне производње и

 • научноистраживачке организације из области пољопривреде.
Обрасци за регистрацију се преузимају се у Управи за трезор. 
Документа која предају физичка лица - пољопривредници уз попуњене обрасце су следећа: 
 • фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства; 
 • фотокопије личних карата чланова пољопривредног газдинства који су уписани у образац бр.2; 
 • фотокопију извода из катастра непокретности или фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопију уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде (све ове фотокопије морају бити оверене у суду или у општини); 
 • фотокопија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

2. Колико је земљишта потребно за регистрацију пољопривредног газдинства?

Пољопривредним газдинством сматра се газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије на коме се обавља пољопривредна производња. 

Пољопривредно газдинство може бити уписано у регистар и када располаже и са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта али када се на том земљишту обавља сточарска, живинарска, воћарска или виноградарска производња односно узгој рибе, печурака, пужева, пчела и др. у складу са уредбом.

3. Колико газдинстава може регистровати један пољопривредни произвођач?

Носилац односно члан пољопривредног газдинства може бити уписан у Регистар само као носилац односно члан једног пољопривредног газдинства. Носилац пољопривредног газдинства не може бити особа која остварује накнаду код организације надлежне за послове запошљавања. 
Члановима пољопривредног газдинства сматрају се пунолетни чланови истог домаћинства који живе и раде на пољопривредном газдинству. 

У Регистар се уписују носиоци пољопривредног газдинства односно физичко лице које је власник пољопривредног земљишта или пољопривредно земљиште користи по основу закупа или по основу изјаве о коришћењу земљишта без накнаде. Носилац породичног пољопривредног газдинства може бити и други члан породичног газдинства кога писаном изјавом одреди власник односно корисник пољопривредног земљишта под условом да је тај члан то и прихватио такође писаном изјавом а по обрасцу који је саставни део овог информатора.

4. У којим банкама се отвара наменски рачун привредног газдинства?

Банке са којима је Министарство склопило уговор у 2006. години су :
 • Комерцијална банка
 • Војвођанска банка
 • Национална штедионица
 • Кулска банка
 • ХИПО АЛПЕ АДРИА банка
 • Панонска банка
 • ЕРСТЕ банка
 • Меридиан банка
 • Континентал банка


Отварање наменског текућег рачуна у пословној банци је врло једноставна и бесплатна процедура. Потребно је само да на шалтеру банке по сопственом избору захтевате да вам се за потребе регистрације пољопривредног газдинства отвори текући рачу. Када вам банка изда картицу на којој се налази број вашег текућег рачуна потребно је да картицу са обе стране фотокопирате и приложите уз осталу документацију која је горе наведена. Отварање наменског текућег рачуна је неопходно како би у будуће Министарство пољопривреде могло директно да уплаћује свим својим корисницима премије, субвенције, регресе или кредите који се одобравају. Правна лица без обзира на постојање већег броја рачуна код пословних банака уписују само један рачун по сопственом избору. 

Уписом у Регистар пољопривредном газдинству се додељује број (БПГ) а надлежна организациона јединица Управе за трезор плаћања формира досије за свако пољопривредно газдинаство и трајно га чува. 

У Регистар се поред података које доставља само пољопривредно газдинство на приложеним обрасцима води и евиденција о коришћеним и враћеним кредитима, премијама, субвенцијама, регресима и другим видовима подстицаја исплаћених пољопривредном газдинству.

5. Да ли постоје подстицајна средства-бесповратна од стране министарства пољопривреде шумарства и водопривреде?

У 2007.години Влада Републике Србије није донела уредбу о подстицајним средствима за унапређење села. Када се то деси објавићемо на сајту.

6. Да ли ће општина издвојити средства из буџета ( фонд за развој пољопривреде , као што имају неке општине)?

Буџетом Општине за 2007. годину нису издвојена средства за формирање фонда за пољопривреднике, иако је постојала иницијатива. Постоји Фонд за развој АПВ и покрајински Фонд за развој пољопривреде.Све информације можете добити у одељењу за привреду и локални економски развој у локалној канцаларији фонда за развој.

7. Када ће се расписати тендер за закуп државног пољопривредног земљишта?

Општина Инђија у скаду са Законом о пољопривредном земљишту сачинила је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2007,годину, на које је министарство дало сагласност.
На 19. седници Скупштине Општине Инђија образована је Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта, која има обавезу да у најкраћем временском року распише тендер.