ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА


Обавештење о спровођењу Обједињене процедуре електронским путем

 

Обавештавамо Вас да је 01. јануара 2016. ступио на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења Обједињене процедуре.

 

Самим тим, убудуће ће се сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављати искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквируобједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и http://gradjevinskedozvole.rs/

 

Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца

захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС.

 

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.

 

Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру Обједињене процедуре више неће бити могуће преко шалтера Одељења за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

 

Изузетно, ако је техничка документација израђена пре ступања на снагу овог правилника, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у dwg или dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми.

Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење

Tарифник обједињене процедуре


Закључци о одбацивању

Векић Бојан

Привод Чортановци

Фармина пет фудс

Љубинковић Ненад

Здравковић Станојка

Петровић Миланка и Бранко

Агроунија хидрантска мрежа

Путеви Инђија

Месна заједница Инђија

АД "Житосрем"

Пошмуга Поднар Љубица

Гаврић Мићо

Farmina pet foods

Гогић Горан

Стојић Саша

ЈКП "Водовод и канализација"

Риковски Михајлиди Александра 

Милосављевић Радивоје

Дирекција за изградњу општине Инђија

Закључци - октобар

Закључци - јул

Закључак о одбацивању ЛОК УСЛОВИ - Кукић Илија

Закључак о одбацивању ЛОК УСЛОВИ - Овшек Стефан

Закључак о одбацивању ЛОК УСЛОВИ - Пејић Ненад

Закључак о одбацивању ЛОК УСЛОВИ - Вукобратовић Каран Марина

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Драгичевић - помоћни

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Драгичевић - стамбени

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Мијалчић Горан и Мирјана

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Гргуревић

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Мијалчић - гаража

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Вујадиновић Милан

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Аћимовић Ђорђе

Закључак о одбацивању УПО ДОЗВОЛА - Маљковић Гордана


Обрасци захтева:

1. Захтев за издавање локацијских услова

2. Захтев за издавање грађевинске дозволе

3. Захтев за издавање употребне дозволе

 

Законска регулатива

Закон о планирању и изградњи link
Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања link
Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката link
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката link
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта link
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце link
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката link
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле link
Правилник о класификацији објеката link
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта link
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи link
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу link
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре link
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге link
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора link
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама link

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта:

Текст Одлуке можете погледати овде


 
УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, преко јединственог шалтера Општинске управе Инђија поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

За све додатне информације можете се обратити на емаил : objedinjenaprocedura@indjija.netили на бр. тел 022/560-012, одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине као органу надлежном за спрововођење обједињене процедуре.

 

А/ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ


Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.

Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се:

  • идејно решење будућег објекта, односно дела објекта. Садржина идејног решења је одређена Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 23/2015 од 2.3.2015. године, а ступио је на снагу 3.3.2015.).
  • доказ о плаћеној административој такси

Након провере испуњести формалних услова, надлежни орган по службеној дужности прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра:

1) копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми;

2) извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта;

3) податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте.

Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да их изда у року од пет радних дана од дана пријема захтева из члана 6. овог правилника, у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, и да о томе обавести подносиоца захтева.

Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање:

1) обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских условa и

2) проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску копију документације из члана 6. став 2. и члана 9. став 1. овог правилника.

Надлежни орган је дужан да изда локацијске услове у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, у року од 5 радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење.

На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.

 

Б1/ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА


Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта.

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу. Уз захтев се прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе;

3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом;

2) уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;

3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;

4) извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине;

5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;

6) сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

7) уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;

8) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице.

Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.

Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:

1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни делови комуналне инфраструктуре;

2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе ветротурбина које се граде;

3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице;

4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.

Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева.

Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола у року од 3 дана од дана доношења.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8дана од дана достављања решења.

 

Б1/ ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА


Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) је одређено да грађење објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) овог закона, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод, типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv и 35/04 kv до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу.

 
Ц/ ПРИЈАВА РАДОВА


Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши се надлежном органу, најкасније осам дана пре почетка извођења радова.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, као и:

1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;

2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије;

3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења. 

Надлежни орган без одлагања потврђује пријаву радова

Рокови за завршетак објекта почињу да теку од дана подношења пријаве.

 

Д/ ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ


Изјава о завршетку израде темеља

Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља, одмах по завршетку њихове изградње.

Уз изјаву извођач радова обавезно подноси геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.

Ако је подносилац уз пријаву радова доставио доказ из става 2, надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве.

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјави

Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.

 

Е/ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА


Технички преглед објекта

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничкотехнолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са овим законом. Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

 

Издавање употребне дозволе

Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи.

Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Уз захтев из става се прилаже:

1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;

3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;

4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;

5) доказ о уплати административне таксе за издавање употребне дозволе;

6) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;

7) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона, као и у складу са решењем о привременој грађевинској дозволи.

Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења.

На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања.

 

Ф) УКЊИЖБА ОБЈЕКТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА


 У року од 5дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:

1) употребну дозволу;

2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;

3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације

Орган надлежан за послове државног премера и катастра, у року од 7дана од достављања употребне дозволе доноси:

1) решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени објекат;

2) решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом.