Обрасци

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ

 
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ПЕТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ,ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РOЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ

Захтев за  стицање статуса енргетски угроженог купца

Захтев за  стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ   НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског боловања

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ: 

А) ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Б) РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ПРВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ

ЗА ИЗДАВАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЗАХТЕВ за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

Захтев за регресирање трошкова превоза за дете ометено у развоју