Закон о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник РС“, бр.87/2018) уређује бесплатну правну помоћ за грађане као њене кориснике и начин њеног остваривања и пружања.


Назив услуге: Захтев за пружање бесплатне правне помоћи

Орган задужен за спровођење: Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове, Правна помоћ

Опис: 

Остваривање права на бесплатну правну помоћ регулисано је Законом о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“, број 87/18), као и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Општинској управи општине Инђија подноси се захтев за одобравање бесплатне правне помоћи за грађане који имају пребивалиште или боравиште на територији општине Инђија.

Захтев се може поднети писмено, усмено на записник или електронским путем.

Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно пуномоћје.

На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

Услови које тражилац БПП треба да испуњава, упознати се ОВДЕ

Коју је документацију потребно поднети уз захтев, видети ОВДЕ

Када пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено, прочитати ОВДЕ

Који су рокови за одлучивање о захтеву за бесплатну правну помоћ видети ОВДЕ

Где и како: Захтев се подноси се надлежном органу Управе:

  • Лично у просторијама Општинске управе, општине Инђија, шалтер сала, шалтер бр. 1
  • Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове, Инђија, ул. Цара Душана бр.1
  • Лице овлашћено за одлучивање о захтевима за бесплатну правну помоћ је:
    Зорица Ракар, дипл. правник, zorica.rakar@indjija.rs
  • Лице овлашћено и регистровано за пружање бесплатне правне помоћи у Општинској управи општине Инђија је:
    Сања Којчин Стојковић, дипл. правник, sanja.kojcin@indjija.rs

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322

Правни основ: Закон о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник РС“, бр.87/2018), Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 68/ 2019) и др. подзаконска акта.

Корисни линкови: www.indjija.rs

Образац захтева можете преузети ОВДЕ